Nieuws

Jakob Mensonides wurdt learaar op de skoalle dêr't er sels learling wie: it Anton Wachter yn Harns. Hy ûntdekt dat Mette Ligthart, de mem fan in learling, syn earste leafde wie.

 

   

14/03/2019

De site wordt niet meer bijgehouden. Voor aktuele informatie zie: heinjaap.nl

26/05/2017

Hy wol witte wat in minske is, krekt dêrom is Hein Jaap Hilarides skriuwer. Syn nijste roman De trekker fan Troje skreau er om sicht te krijen op it plak fan de lytse boarger yn it grutte Europa.

Sietse de Vries

19/05/2017

OPENING Nieuwe onbemande zelfbedieningsboerderijwinkel en Foodfestival Oer de Grins

Op zaterdag 20 mei om 10.30 uur opent burgemeester Van Mourik de onbemande Boerderijwinkel Dykstra State in Menaam. Ook wordt het keurmerk “Erkend Streekproduct” toegekend aan de familie Lautenbach voor het Zwartbont Fries Hollands Rundvlees. Dit wordt uitgereikt door mw. Lutz Jacobi

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove