Babbelegúchys

‘Gyn babbelegúchys!’ saai de hait.

  Met groate ogen keek ’t jonky syn hait an. Doe draaiden de ogen na de grônd.

  De hait lâs feerder in ’e krant.

  Na ’n hutsy keek-y op. Syn seuntsy waar fort. Tien meter fan him ôf kroop ’t mantsy deur ’t grint fan ’t pâd na de dyk. Hy sou fan ’t hiem ôf.

  ‘Ho, bliksem!´ riep de hait. ´Hier komme!´

  ´t Mantsy gong rechtop sitten. De groate blauwe ogen draaiden na hait. Doe keek-y foor ´m ut naar ´t opene hek fan ´t hiem. Hy sette de hantsys in ´t grint. Soa hard at-y kon, klaude-y foorút.

  De hait floog d´r achteran.

  ´Ni, bliksem!´ riep-y. ´Wat sil’ wy nou beleve!´

  Hy pakte syn seuntsy út ´t grint. Hy brocht ´m werom naar ´t plak der´t syn speulgoed laai.

  ´Nou niet weer útnaaie.´

  Him fan gyn kwaad bewust sâg ´t klaine kyndsy syn hait an. De hait haalde ´n kop koffy út ´e keuken. Hy pakte de krant fan de túntafel en lâs feerder.

  ´t Nijs had niet feul om ´e hakken. ´t Waar komkommertiid foor de kranten. De polityk ston stil. Dan bleef alleen ´n aardbeving in Sjina of ´n overstroming in Bangladesh over. Dat wisten je op ´t lêst ok wel.

  Hy sloeg de sport op. De Tour de France. Contador sou ´t wel winne. ´t Waar wel spannend.

  Wer waar ´t mantsy bleven? Waar-y weer útpykt? Hy waar niet ´t grintpadsy út kropen. Ni, ´t mantsy waar deur ´n gat in ´e haag stropen.

  De hait gong d´r achteran. Syn seuntsy waar al ´n aardig eand ´t stik lând achter huus in. Hy sâg ´t blonde koppy boven de groenbemester útkommen. Hy tilde ´t kyndsy út ´e klaver.

  ´Here, here,´ saai-y tun syn seuntsy. ´Wat bist ok ´n boef! Kin haity niet eens even de krant leze? Dou doest ´t ok mooi.´

  De hait sette syn seuntsy weer in ´t grint by ´t speulgoed. Hy gong sitten om krant te lezen. Doe sâg-y de hônd lêgen. Hy liep naar ´t beesy toe en haalde ´m fan ´t ketting. Met ´t ketting gong de hait na syn seuntsy.

  ´Soa,´ saai-y tun ´t mantsy. Hij gespte ´t ketting an ´n lus fan syn broeky. ´Nou hestou gyn babbelegúchys meer.´

  De hait pakte de sportbijlage d´r weer bij.

   ´Nou kin haity rustig de krant leze.´    

Bildtse Post #30

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove