Beste Gaitse

Deuze week kreeg ik ’n stikky fan S. Paulusma út Rottevalle. Hij waar met de frou te winkelen in Drachten.

 

Beste Gaitse,

 

Saterdeg waar ik met de frou in Drachten. Wij hadden de auto op de Markt delset. Wij souwen krekt ’t Moleneind op, doe’t ’n auto naast ôns kwam te rijen. Wij bleven staan, en de auto bleef staan. De sjauffeur draaide ’t rút open. Hij had ’n groate sonnebril op.

  ‘Woar kinne wy stappen?’ froeg-y.

  Nou fraag ik jou, ’t waar midden op ’e dâg. Om drie uur hine. Maar goed, ik bin de beroerdste niet, en ik sêg: ‘Hoe bedoele jou stappe?’

  ‘De frou en ik bin in Leer weest. En nou willen wy in Drachten stappen.’

  ‘Ohn soa,’ saai ik. Ik sou wat sêge, maar hij wachte ’t antwoord niet ôf.

  ‘Hoe duur is ’t parkeren hier?’

  ‘’n Euro per uur. Maksimaal twee uur,’ saai myn frou. Die weet soks út ’t hoofd.

  ‘Dat ’s niet duur,’ saai hy in ’t Grunnings, want ’t waar ’n Grunninger. ‘In Leer koste ’t meer.’

  Ik had al sien dat-y ’n núvver kolbêr an had, en ’n aparte stropdas om. Maar doe’t ik sâg dat-y ’n Skotse kilt an had, begon ik my ôf te fragen wat foor man dut waar. Syn frou had ok ’n Skotse kilt an. Se waar soa blondeerd dat ’t leek as had een hur ’n sak meel over de kop strooid. De man had syn swartforfde haar met brille-krème strak achterover kamd.

  Nou sil ik jou sêge, Gaitse, ik hew in myn leven al heel wat hapsnurkers sien. Maar dut stel komt in de top drie. Myn fraag an jou is: Wat doen sokken op ’n saterdegoverdâg in Drachten?

 

S. Paulusma, Rottevalle

 

Nou, achte heer Paulusma, dêr kin ik kort over weze: ik weet ’t ok niet. Miskien dat een fan ôns lezers jou út de raad helpe kin.

 

Graag reaksy!

 

Onder redaksy fan: Gaitse Dwars

Tekening: P.W. de Geest

 

Buiten verantwoordelijkheid der redaktie!

 

 * In dusse rubryk kin elkeneen sêge wat him dwars sit.    

BP #54

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove