De ark fan Rink*

’t Mizert fine druppys. Se forme krinkys in ’t water fan ’t petgat. Achter wolken skynt son. Ik set koffy. At ik roeie sil, begint ’t te regenen, niet soa hard maar feninig. Alles is egaal griis en groen.

  ’t Is opklaard. Ik skep ’t regenwater út de boat. Na ’n half uur is-y leeg. De roeispanen staan in ’t hok dat Rink van der Velde timmerd het. Ik faar ’t petgat in. Ik rúk bos en feenwater.

  An ’t eand stap ik an wâl. Bovenop ’t talúd loopt ’n paad fan skelpys. ’n Paar mînsen komme myn kant út. Ik loop na de Amerikaanse wynmoln, ’n gemaaltsy dat de waterstand reguleert.

  Werom op ’e boat wrot ik met de kloet weer deur ’t bollepysteraid. Op ’n bollepyst sit ’n feldmosk. ’n Lange dikke brúnne libelle fliegt over ’t water. Syn spigelbeeld wort weg onder de boat.

  Hest bij de ark hou ik op fan roeien. Links is ’n jonge bolle gek in de kop. Hij draaft in de graide, jaagt andere koeien op.

  Paarsrôze staat de lucht op ’e kop in ’t petgat.

 

Ik droom núvver. Ik droom âns hest nooit. Seit dat wat? Gaan offens met de roeiboat ’n eandsje ’t petgat in. Lees Mozayk fan in libben, ’n geweldig portret fan Rink van der Velde.

  Ik laat my drive. In ’t gasteboek lees ik dat kollega’s fan sjoernalist/skriver Sietse de Vries, die’t ’n paar wike foor my in de ark sat, him froegen hadden: ‘Wurdt it in Wolkersje of in Bomansje? Draafst aanst neaken oer de pôle of wurdst swier depressyf?’

  ’t Is hyt. Ik lêg in de skou. ’n Múzebiter sweeft na ’n paar wiekslagen deur ’t lichtblau, fissys skiete deur it deursichtige wetter, moerasgas borrelt op, mosken tyspele in ’t raid, gele lissen bloeie of knappe út de knop.

  ’t Spat. Krinkys op ’t blakstille water. As sitte der op alle fierkante meters een of twee fissen. Nachts krimmenere kikkers op sachte housemezyk fan ’t Feenhoop festival.

 

 * It Tamminga-Piebengafûns en It Fryske Gea stelle seumers de skriuwersarke fan Rink van der Velde in de Feenhoop beskikber an Friese skrivers. Dusse weken hew ik de eer.    

BP # 49

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove