De ark fan Rink II*

Ik skriif in ’t Bildts. Ik werk an ferhalen over myn jeugd in St.-Jabik. In ’n ferhaal komt de hait fan ’n kammeraatsy thús met Oerend Hardfan Normaal. Die single kwam út op 30 april 1977. Doe waar ik presys ’n week acht. Fanaven staat Normaal op ’t Veenhoop Festival. Ik gaan d’r hyn. Ik kin ’t niet late, ik mot Oerend Hardhore. At ik an lopen kom speule se Ik most pissen. Ooit hew ik dat met ’n bentsy speuld.

  ’t Veenhoop Festival is een groate reüny. Frijdegaven speulden Gurbe Douwstra en Rinsy Kas in de megatint. Bij Rinsy hew ik ’n dik jaar in syn bent Lays speuld. Na Douwstra en Kas kwamen Dy Twa. Fan ’t hest sat ik met Wiegels Wjukkelmasine in ’n tv-programma fan Omrop Fryslân. ’t Optreden waar ter nagedachtenis fan ôns overleden drummer Willem Horjus. Na ôns speulde Dy Twa. De lêste bent fan de frijdegaven, De Hûnekop, had ik op ’t boekebal sien.

  Sundegoverdâg treedt Rinsy solo op. De tint is foor de helt fuld met jonges en mannen in ’n spikerbroek en in de bloate bast. In ’t midden wort met ’n heel lang tou toutsysprongen. Dut waar wel ’t lêste wat ik ferwacht had tussen de kilometers bier, de drekgraiden, jonges die’t overal delmegen en maisys die’t foor de ingang satten te spoien: toutsyspringe. ’t Tou wort rônddraaid deur twee brede jonges. Jonges met potten bier in de hannen springe om beurten ant se ôf binne. Se doen dut onder begelaiding fan Rinsy. Om de boel nag gekker te maken laat-y Adam sloeg Eva met de súkkerbiten foor de kontfolge deur de New Wave-hit When the lion sleeps tonight.’

  Na Rinsy komt Mannenkoor Karrespoor. Begin jaren negentig namen wy met Wiegels Wjukkelmasine een cd op in Lemmer. Mannenkoor Karrespoor had in deselde studio krekt Ja dat is mooi manen Lekker op de trekkeropnommen. Naast ’t mingpaneel hong ’n lissy met de notering fan de singles in de top 40. Baide nummers stonnen op ’n stoit in de top 10, en dat wylst de nummers as grap skreven en opnommen waren.

   In de ark fan Rink komme deuze stikkys persoanlike geskidenis bynander. At Mannenkoor Karrespoor speult skriif ik se op. Deur ’t rút hoor ik se foor de tweede keer Ja dat is mooi man insetten.

 

    

 * It Tamminga-Piebengafûns en It Fryske Gea stelle seumers de skriuwersarke fan Rink van der Velde beskikber an Friese skrivers. Dusse weken hew ik de eer.

 

 

 

BP # 50

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove