Rust kome over u!

De tekener, in de hoedanighyd fan kûnstskilder, en de stikkyskriver, in de hoedanighyd fan dichter, satten in de kerk fan Britswert. Tidens de kûnstroete Paradepaadje mochten se hur werk promoate. Allegaar ferskillende mînsen kwammen lâns.

  Soa ok ’n frou in ’n road kort broeky en ’n road bloesy. Hur hait en mem waren na Kanada emigreerd. Sij waar op hur 27e werom-emigreerd. Hur seun sat nou in Kanada en wou der blive.

  D’r waar ’n Fries/West-Fries stel. De man, de Fries, saai dat syn frou beter Fries prate as hij. D’r waar ok ’n oud-Ouwe Sylster met syn Nijmeegse frou. Sij most hur best doen om syn entoesjasme foor de Bildtse kûnst te begripen.

  D’r waar ’n man die’t in syn jeugd bij Swarte Haan in see swom en de slikwerkers na de seedyk lopen sien had, de lep over ’t skouder.

  De kûnstroete waar ôflopen. De tekener en de stikkyskriver satten foor de kerk in de son. D’r kwam nag ’n stel del.

  De man froeg hoe oud de kerk waar. Eand 12e eeuw ston op ’n bordsy. ‘Eand 1100,’ murmelde de man. ‘Fan Friese moppen.’

   In Rien ston de pastory leeg. Se sochten ’n predikant. De man wou de pastory kope en predikant worre. Maar hij most ’t met syn frou overlêge.

  ‘Wat foor geloof hange jou an?’ froeg de stikkyskriver.

   ‘Gyn,’ lachte de man ondeugend. Hij gooide de hannen in ’e lucht en saai beswerend: ‘Rust kome over u!’    

BP # 104

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove