Sprokys

De Iisfoarstinis ’n straatopera fan Tryater. De eerste akte speult op ’t Saailând, de tweede in ’t Westerpark, de darde in de Dominicuskerk, de fierde op de Westerplantaazje en de lêste an de westkant fan de Harmonie.

  An lange tafels satten wy op ’t Saailând wylst de son achter ’t Gerechtsgebou sakte. Inenen ston ’n koor fan soa’n 80! mânly en frôly op, en begon te singen sonder begelaiding fan instrúminten. De hele foorstelling deur waar alle sang à capella. Heel besonder.

  ’n Akteur ferkleed as raaf met ’n groate snavel foor de kop fertelde in ’t Fries, Luwters en Nederlânds wer’t ’t ferhaal over gong. De drie talen worden in ’t stik deurnander brúkt. De speulers liepen over de tafels en stonnen boven op gebouwen. De iisforstin kwam op stelten ’t Fries Museum út lopen.

  Over ’n brûg liepen wij naar ’t Westerpark, dat d’r as ’n sprookje út sâg. Ferfreemdend waar de akte in de kerk, ’n fort fan steen der’t ’t koor prachtig klonk. Doe kwam ’t meest sensasjonele deel. Met ’t hele 500 man peblyk gongen wy op ’n groate praam en meerden an foor de Westerplantaazje.

  Derweg foeren wy na de Harmonie, in ’t donker met de lichten op de bomen ’n sprokysachtige beleving. Niet foor niks had De Iisfoarstinwoorden fan Hans Christian Andersen as motto metkregen: ‘Jim wolle in mearke? Wêrom? De stêd is ommers al in mearke.’

   Na ôfloop liepen wy lâns ’t gat in ’t Skavernek. ’t Haniahof laai d’r as in ’n sproky. Ansen staat der ’n nij poppoadium. Had d’r maar ’n paar wilgen delset met spots fan onderop d’r op. Dat had nag ’s ’n droom weest.

    

BP # 97

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove