Túmmelmantsy

’t Jonky fiel om. Hij kroop naar de stoel. By in poat op hyste hy ’msels overeand.

  Opnij deed-y ’n paar stappen. Met groate ogen fan opwining stapte hy as ’n dronkeman deur de kamer. Trots keek-y syn mem an.

  ‘Ja, goed zo!’ riep mem.

  Fort fiel ’t mantsy op ’e billig. Sneu keek-y mem an. Die most ’t lachen inhouwe.

  ‘Oah, wat hewwe wy nou?’ sei mem. Se speulde dat se ’t heel slim fon. ‘Donderstou soamaar om. Nou, dat is ok wat niet, hin?’

 

’t Túmmelmantsy prebeerde overeand te kommen. Dat wou niet. Hy most werom naar de stoel. Hy kroop na de poat. Dêr hyste hy ’msels op ’e foeten. De korte kromme beentsys setten hur weer in beweging. Hy sou foorút komme. ’t Maakte niet út hoe of wêrhyn. At-y maar foorút gong. Naar foren, dat waar de gang fan de mîns. Niet na de sij, fansels niet achterút, maar recht foorút. ’t Sit der by de jongste mîns drekt al in. Je souwen sêge kinne dat ’t genetys bepaald is, maar ’t loopt ’t maklikst. Na de sij handigt feul minder, en achterút helendal.

  Fandêr dat ’t túmmelmantsy recht foorút de kamer in liep. ’t Gong frekte goed. Sou-y ’t rêde? Mem sâg ’t met trots en spanning an. Sou-y an hur toe komme?

  ‘Kinst hier an toe komme?’ sei mem. ‘Ja, nou, dou komst hier an toe!’

   

’t Mantsy sette deur. Hy sou syn mem wat sien late. Hy mocht niet omfalle. De groate ogen keken syn mem recht an. Maar hy sâg niks. Hy waar doende om niet te fâlen. ’t Sou him lukke. Hy sou rechtop by syn mem komme. Dut sou ’n overwinning worre. Miskien de groatste fan syn hele leven. Sonder om te donderen sou-y na syn mem toe lope. En ’t lukte him! Foor’t eerst fan syn leven liep-y na syn mem sonder om te túmmelen. Hy stapte de wereld in.    

BP #33

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove