Boeken

Friso en Hero Wassenaar stride foar de autonomy fan Fryslân. Mei in leger fan trekkers besette se Brussel. Dan komt heit ûnder in muorre en ferûngelokket. It docht bliken dat de hiele erfenis nei Hero giet. Boppedat falle de twillingbruorren op deselde frou: Andrea Kalma.

UITVERKOCHT

Jakob Mensonides wurdt learaar op de skoalle dêr't er sels learling wie: it Anton Wachter yn Harns. Hy ûntdekt dat Mette Ligthart, de mem fan in learling, syn earste leafde wie.

 

   

Alle haadfigueren yn dizze ferhalebondel moatte omskeakelje. Fan it wurk nei de leafde, fan it iene nei it oare plak en sels ien kear fan de dea nei it libben.

Joppe wurket op in gemeentehûs yn Noard-Fryslân. Syn frijbliuwende libbentsje krijt in oare diminsje as er Terpsi moetet, in politike flechtlinge út Afrika.

Minimalistise gedichten oer lân en leafde.

Uitgeverij Louise

Bildtse verhalen, stikkys en gedichten met Nederlandse vertalingen

Script voor livestream-film

AMG/Bouckhorst producties 2020

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove