De trekker fan Troje 2017

Friso en Hero Wassenaar stride foar de autonomy fan Fryslân. Mei in leger fan trekkers besette se Brussel. Dan komt heit ûnder in muorre en ferûngelokket. It docht bliken dat de hiele erfenis nei Hero giet. Boppedat falle de twillingbruorren op deselde frou: Andrea Kalma.

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove