Skoaljonge 2011

Jakob Mensonides wurdt learaar op de skoalle dêr't er sels learling wie: it Anton Wachter yn Harns. Hy ûntdekt dat Mette Ligthart, de mem fan in learling, syn earste leafde wie.

 

   

Foar besprek: sjoch Ensafh 6

Skoaljonge

Fries Pers Boekerij

Ljouwert 2011

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove