Tersk 2000

Minimalistise gedichten oer lân en leafde.

Tersk

Leeuwarden

2000

 

Frysk en Frij

Niet meer verkrijgbaar

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove