Koaike yn de rein [demo 1990]

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove