Blond en besonder

Se haalt ’t beste in mij omhoog

Se weet my keer op keer te raken

Se het meer dan een pylk op hur boog

Myn hele hoofd weet se gek te maken

Sij is myn ontroerend goed

Hur hele handel sit my in ’t bloed

Sij is’t die’t myn hart beroert

’t Is hur glimlach die’t ’t ’m doet

 

Se is blond en besonder

Se kin my fan boven tot onder

Se is blond en besonder

Ik kin gyn dâg meer sonder… hur

 

Se is feranderlik fan natuur

Se is krekt ’t weerbericht

Se ferandert om ’t uur

Se het meer dan een gesicht

Soms krij’k de wyn fan foren

En foel’k my rêdeloas ferloren

Maar dan klaart de lucht weer op

En krij’k de kolder in ’e kop

 

Se is wel ’s fan slag,

Maar beslist gyn hypochonder

’t Bin hur ogen en hur lach

Der’t ik my elke dâg over ferwonder

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove