Burdine

Burdine, Burdine

Dou bist ’t mooiste maisy dat ik kin

 

Dyn haar waait as de raiden

Astou ’t los hest

’t Rúkt as maaityds de graiden

In ’e tiid fan Lammetsysmet

 

Dyn ogen skitt’re as ’t water

Se hè de kleur fan ’t lând

Ov’ral der ’k sien der staaste

En krijst my bij de hând

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove