Eenrichtingsdyk

Ik prebeer wel te remmen, maar ik gaan hyltyd harder

Ik flieg mysels foorbij, maar ik slaan niet over de kop

Mînsen sien ferbaasd achterom,

Wie gaat d’r nou soa hard, dan bin je dos dom

 

Ik rij op ’n eenrichtingsdyk

’t Stuur sit fast en ik rij bryk

Ik kyk na links, ik kyk na rechts

D’r komt niks an, maar dos

 

Deuze straat die loopt doad

De bôrden geve ’t al an

Ik brúk myn ferstând, wêr is myn hart

’t Is nag donker, maar ’t wort hest al dâg

 

Ik haal dy in, maar kom d’r niet foorbij

In ’e feerte sien ik ’n licht

’t Komt heel starig dichterbij

Is dat ’t geluk dat ik socht

 

Of is ’t betúltsys, is ’t ’n droom

Miskien kin’k der kere op ’n ander syn hiem

En gaan ik dan de son tegemoet

En kin ik ôf fan deuze doadlopende straat

 

Ik rij d’r bij op

D’r komt niks an, maar

Ik rij d’r bij op      

 

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove