't Komt soa't 't komt (en âns maar niet)

De wereld is groat en ik bin klain

Ik bin ’n boat op ’t droge laid

Ik faar en ik faar de wereld rônd

Erfaar en erfaar hoe’t ’t komt

Ik maak my der niet drok om

’t Komt soa’t ’t komt en âns maar niet

 

Dou saist, ik hè myn nocht, ik gaan bij dy weg

Dat had ik al docht, is wat ik sêg

Faar en faar de wereld rônd

Erfaar en erfaar hoe’t ’t nou komt

Ik maak my der niet drok om

’t Komt soa’t ’t komt en âns maar niet

 

En âns maar niet

’t Komt soa’t ’t komt en âns maar niet

Ik maak my der niet drok om

 ’t Komt soa’t ’t komt en âns maar niet    

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove