Tiid

Alle spoaren lope doad in ’e seumer.

't Maakt my mâl dat de son leger staat,

’t foetbalsesoen begint om pionnen te setten foor kondisy die’t fort is.

Hoe sil ’t gekke leven ’t gekke leven ôfswere?

De maan is rônd as ’n wiel, de dâg hyt en de nacht soel.

Ik dink in eeuwigheden. Ik bin altyd foor nou an ’e gang.

 

Ik jaag de sesoenen op.

Appelbloesems ferdriif ik met melkmaisys, de kouwe oastewyn

driif ik met hôndsdageweer foor my út.

Knoppen, blommen, fruchten, dooie blâden,

de maan giselt in ’n slaapsucht om ’t huus.

Foorjaar, seumer, hêst en dooie winter feeg ik op ’n bult.

 

Ik hark de blâden an

Ik strooi nije grônd op ouwe, druk de bollen an

Ik lêg de stenen del

Ik lêg stenen del en plant ’n nije moestún an

Ik meet de bêden op

 

Ik bin op 'e helt, my bewust fan de pluzige bollepysten,

de onomkeerbaarhyd fan de sesoenen en ’t eande

fan de fruchtberhyd; en dat ’t leven

gyn (over)draagster is fan leven.

Tiid is banaler as ’t leven en dreeg te ferneren.

 

En ’t lând lait droog.

De wrede seeklaai het dorst fan ’t sogen

fan de fruchten die’t

gulzig as biggetsys in ’e grônd bite.

De seeklaai is ’n seug.

Tiid, met Wiebe Kaspers band in Balk 2015

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove